Version 1:
Tayata Om Bekanze
Bekanze Maha BeKanze
Radza Samudgate Soha

Version 2:
Om namo bhagawate Bhaishjaye guru
vaidurya prabha rajaya tathagataya
arhate samyaksam buddhaya teyatha
om bekhajye bekhajye maha bekhajye
bekhajye rajaya samungate svaha